Všeobecné podmienky(Zasielateľské podmienky)

 

-

 

INTERLOG, s.r.o., Svätotrojičné nám.1 963 01 Krupina, IČO : 44972563 , dole uvedený aj ako zasielateľ, objednávateľ INTERLOG s.r.o.,  pracuje v zmysle Všeobecných zasielateľských podmienok zväzu zasielateľstva Slovenskej republiky, CMR, CIM, SMGS, a všetkých súvisiacich platných zákonov a noriem a v zmysle normy ISO 9001

 

 

Uvedené Všeobecné podmienky(zasielateľské podmienky) sú platné a záväzné pre každého obchodného partnera spoločnosti INTERLOG, s.r.o

 

Dopravca /prepravca/ , ďalej len „dopravca“ musí byť právne spôsobilý a  je povinný zrealizovať dopravu riadne a plne  v zmysle objednávky zaslanej spoločnosťou INTERLOG, s.r.o. Dopravca je povinný pred začatím realizácie dopravy/prepravy/ potvrdiť uvedenú objednávku,  a takto potvrdenú objednávku písomne a to faxom, alebo mailom  zaslať spoločnosti INTERLOG, s.r.o. Tak isto je objednávateľ dopravy povinný poslať záväznú objednávku písomne spoločnosti INTERLOG, s.r.o.

 

-         A/Dopravca/prepravca/, ďalej len „dopravca“ je povinný zrealizovať na základe a v zmysle objednávky od INTERLOG, s.r.o., ktorú je povinný dopravca pred začatím dopravy písomne potvrdiť, akceptovať a následne písomne /faxom, mailom/ zaslať spoločnosti INTERLOG, s.r.o., najmenej 8 hodín pred začatím realizácie dopravy. Následne fakturovať vykonanú dopravu v zmysle platných účtovných a daňových zákonov vykonanú prepravu najneskôr do 7 dní po jej vykonaní . Súčasťou faktúry musí byť: originál CMR potvrdený príjemcom tovaru, alebo stazka, dodací list pri vnútroštátnej preprave, pri prepravách s colným režimom potvrdené colnými úradmi o vyclení tovaru. Súčasťou faktúry od dopravcu musí byť aj potvrdená objednávka od INTERLOG, s.r.o. v zmysle tohto bodu, čitateľné dodacie listy a pod.

-         B/dopravca sa zaväzuje vykonať prepravu  plne v  súlade s prijatou objednávkou od INTERLOG, s.r.o., ktorú je povinný potvrdiť pred začatím dopravy a zaslať písomne takto potvrdenú  objednávku  oprávneným  zamestnancom dopravcu a opatrenú odtlačkom razítka - pečiatky dopravcu, písomne faxom, mailom spoločnosti INTERLOG, s.r.o. .

-         , platnými zákonmi a predpismi s ňou súvisiacimi, Dohovorom CMR, CIM, Všeobecnými zasielateľskými podmienkami Zväzu zasielateľstva logistiky Slovenskej republiky a pod.

-         C/vozidlo určené dopravcom k preprave musí byť poistené poistením CMR, ako aj na škody súvisiace s prepravou a dopravou, v dobrom technickom stave, spôsobilom na prepravu v krajinách odosielateľa a príjemcu, nákladný priestor musí byť čistý a bez zápachu, v prípade prepravných pomôcok je povinný dopravca sa riadiť pokynmi INTERLOG, s.r.o.,  škody vzniknuté z tohto titulu znáša v plnej výške dopravca.

-         D/za prípadné preťaženie vozidla alebo niektorej osi vozidla pri naložení tovaru , neskorého pristavenia vozidla na nakládku alebo vykládku ako i s tým súvisiace škody zodpovedá dopravca v plnej výške a uhradí ch zasielateľovi do 30 dní od vzniku takejto škody.

-         E/reklamácie uplatní dopravca v zmysle Dohovoru CMR priamo u odosielateľa alebo príjemcu zásielky a vyhotovia o tom spoločný písomný záznam v nákl. liste CMR alebo samostatne, ktorého originál predloží zasielateľovi, podpísanie cudzojazyčných záznamov ide na plnú zodpovednosť dopravcu, ak sa nedohodnú strany inak.

-         F/poistenie vozidla a tovaru /min. do výšky 1 mil. SKK, resp. ekvivalent v inej mene proti všetkým rizikám/ na čas prepravy znáša dopravca na vlastné náklady, o čom musí predložiť poistné zmluvy a to na medzinárodnú, ako i vnútroštátnu dopravu. V inom prípade zaplatí vzniknutú škodu v lehote 14 dní od jej vzniku a to bez omeškania, navýšenú o zmluvnú pokutu do výšky 25% škody.  Interlog má právo použiť všetky dostupné prostriedky na uspokojenie plnenia výšky vzniknutej škody.

-         G/dopravca zodpovedá za odvrátiteľnú škodu na prevzatej zásielke, ako aj škody spôsobené nesprávnym uložením zásielky v plnej výške. Akceptáciou objednávky  alebo začatím realizácie dopravy/prepravy/ súhlasí bez akýchkoľvek výhrad aj s tým, že  akékoľvek /priame ako i súvisiace resp. nepriame/ sankcie, pokuty, penalizácie a škody vzniknuté v súvislosti s realizáciou objednávky, dopravy/prepravy/, ktoré  súvisiace s porušením predpisov/ bezpečnostných, interných a iných/  ako i objednávky na mieste nakládky  alebo mieste vykládky. Dopravca/prepravca/ akceptuje a uhradí zasielateľovi firme INTERLOG, s.r.o. všetky ním  takto zapríčinené a spôsobené škody, penalizácie, pokuty a iné sankcie  priame i nepriame v plnej výške, a bez omeškania po ich preúčtovaní alebo vyčíslení spoločnosťou INTERLOG, s.r.o.

-         H/v prípade škodovej udalosti je povinný dopravca písomne nahlásiť zasielateľovi a vyjadriť  sa k škodovej udalosti do 10 dní od jej vzniku, ak táto nebude doriešená do 60 dní odo dňa jej vzniku z akéhokoľvek dôvodu zavineného konaním dopravcu, má zasielateľ nárok na náhradu škody, aj všetkých nákladov súvisiacich so šetrením škodovej udalosti, v plnej výške voči dopravcovi alebo zasielateľovi. Škody, pokuty, penalizácie, a iné sankcie finančné si INTERLOG s.r.o. prednostne započíta s faktúrami dopravcu/prepravcu/

-         I/ak dopravca alebo medzizasielateľ nedostane od zasielateľa potrebné pokyny, je povinný požiadať o ich doplnenie

-         J/dopravca alebo medzizasielateľ je povinný podať zasielateľovi, t.j INTERLOG, s.r.o. správu o škode, ktorá zásielke hrozí, alebo ktorá už vznikla okamžite bez meškania telefonicky a aj následne písomne, hneď, ako sa o tom dozvie a ak je to možné, vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na jej zníženie, resp. odstránenie, inak zodpovedá za škodu vzniknutú príkazcovi tým, že túto povinnosť nesplnil

-         K/dopravca je povinný zaplatiť zasielateľovi dohovorenú zmluvnú pokutu vo výške od 5% z hodnoty ceny dopravy a prepravného tovaru pri konkrétnej preprave a to v prípade porušenia povinnosti zabezpečiť prepravu riadne, mať poistenie CMR ako i pripoistenie na vnútroštátnu dopravu v termíne určenom zasielateľom, výška pokuty sa odvíja od pokuty od zákazníka a objednávateľa prepravy u zasielateľa, a dopravca je povinný ju bez omeškania uhradiť v lehote udanej na faktúre zasielateľa.

-         L/pri omeškaní s nakládkou viac ako 24 hodín je príkazca INTERLOG s.r.o. oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť bez náhrady a zadať prepravu inému, odstúpenie sa oznámi písomne, faxom a doúčtuje dopravcovi rozdiel v cene dopravy na pôvodnej objednávky zasielateľa a novej objednávky, podľa ktorej sa vykoná doprava novým dopravcom, uvedený rozdiel v cene pôvodný dopravca uhradí v lehote 14 dní zasielateľovi

-         M/v štátoch SNŠ, Ukrajiny, Rumunska, Bulharska, Turecka 48 hodín pri nakládke a 72 hodín pri vykládke, v rámci EU 24 hodín  - okrem dní pracovného pokoja a sviatkov – nie je zdržanie, nad tento rámec sa zdržanie uznáva len na základe „Záznamu o zdržaní“ potvrdenom odosielateľom alebo príjemcom

-         N/v ostatných štátoch Európy sa za zdržanie nepovažuje 24 hodín pri nakládke alebo vykládke tovaru, okrem dní pracovného pokoja a sviatkov

-         O/postúpiť túto objednávku inej osobe k zabezpečeniu môže iba dopravca v prípade ak je medzizasielateľ, ktorý v plnej miere preberá zodpovednosť za vykonanie prepravy /i všetky možné škody pri preprave spôsobené/ a má povinnosť ju zaistiť na účet príkazcu uzavretím vhodnej zmluvy o preprave tovaru a jeho poistenia, a uplatnením práv z tejto zodpovednosti

-         P/v prípade vzniku mimoriadnej udalosti zamestnanci dopravcu alebo medzizasielateľa a iné osoby vykonávajúce činnosť pre nich, sú povinní sa riadiť pokynmi havarijnej komisie vykonávajúcej činnosť v mieste nakládky alebo vykládky.

-         R/dopravca alebo medzizasielateľ je povinný písomne/faxom oznámiť zasielateľovi, že to je že objednávku akceptuje,  neakceptuje a prepravu nevykoná, alebo vykoná za iných podmienok, inak sa má za to, že s návrhom súhlasí, a súhlasí v týmito Zasielateľskými podmienkami, objednávkou spoločnosti INTERLOG, s.r.o. v plnej miere a rozsahu, čo potvrdí aj pristúpením k vykonaniu tejto prepravy alebo jej zrealizovaní, V prípade, ak objednávku dopravca  písomne nepotvrdí, a vykoná prepravu, resp. dopravu, je splatnosť faktúr 90 dní od vystavenia faktúry dopravcom.

-         S/ak u INTERLOG, s.r.o. alebo dopravcu /prepravcu/ vzniknú dôvody, ktoré mu čiastočne alebo úplne znemožňujú splniť objednávku, môžu uvedené subjekty písomne stornovať svoju objednávku alebo svoj záväzok vykonať objednávku, stornovať sa však musí najneskôr 5 hodín pred predpokladaným začatím realizácie dopravy a navrhnúť prijateľné riešenie.  Dopravca alebo prepravca resp., medzizasielateľ, ak nepristaví dopravný prostriedok v zmysle objednávky od INTERLOG, s.r.o je povinný ihneď o tom informovať príkazcu, za nedodržanie tejto povinnosti zaplatí 5.000,-SKK/alebo ekvivalent v inej mene/ za každý takýto prípad

-         T/príkazca /zasielateľ/ je povinný dať dopravcovi alebo dopravcovi ako medzizasielateľovi písomne zmeniť objednávku /pôvodnú objednávku/ a dať tým príkaz k zabezpečeniu prepravy  pred samotnou nakládkou zásielky podľa pôvodnej objednávky.  Po vzájomnej dohode a akceptácii môže byť uvedená doba zmenená. Dopravca je však povinný uvedenú objednávku  a jej zmeny akceptovať, realizovať a následne potvrdiť písomne a zaslať ju takto potvrdenú príkazcovi , t.j. spoločnosti INTERLOG, s.r.o. V prípade, ak dopravca neakceptuje takéto zmeny, INTERLOG, s.r.o. mu nepreplatí a neuhradí žiadne náklady priamo alebo nepriamo súvisiace s nezrealizovaním pôvodnej objednávky.

-         U/príkazca uhradí dopravcovi alebo dopravcovi ako medzizasielateľovi náhradu navyše nákladov, prípadne príslušnú odplatu za spiatočnú dopravu zásielky a to  len v oprávnenej výške, a až po ich  písomnom akceptovaní a potvrdení a odsúhlasení majiteľom tovaru, spoločnosťou INTERLOG, s.r.o., spolu obchodným partnerom zasielateľa, ktorý si dopravu objednal u INTERLOG, s.r.o.

-         V/tento návrh je predmetom obchodného tajomstva účastníkov a títo sú povinné zachovávať mlčanlivosť a údaje uvedené v tomto návrhu nezverejňovať. Dopravca/prepravca/ sa zaväzuje, že nebude uverejňovať a inzerovať o zasielateľovi žiadne údaje na internete, profesných weboch, v mediach a v tlači. V prípade porušenia tohto bodu uhradí pokutu zasielateľovi vo výške minimálne 1000EUR/slovom:tisíceuro/ v lehote splatnosti 14 dní. Ako dôkaz stačí prehlásenie zasielateľa a kopia informácie alebo inzercie dopravcu/prepravcu/ vytlačená z internetu. Uvedenú pokutu si zasielateľ môže započítať s záväzkami voči  konkrétnemu  dopravcovi /prepravcovi/.

-         Z/prípadné spory budú účastníci riešiť prednostne jednaním a mimosúdnou dohodou, ale zároveň sa dohodli, že vo vzájomných vzťahoch vyplývajúcich z tohto návrhu platí právo Slovenskej republiky a v sporoch na príslušnosti súdov Slovenskej republiky. V prípade meškania s úhradou faktúr zasielateľom /INTERLOG, s.r.o./do 21 dní, sa uvedené meškanie  s úhradou považuje za odloženú a predlženú splatnosť faktúr , odsúhlasenú dopravcom/prepravcom/ a dopravca /prepravca / si neuplatňuje a nenárokuje žiadne penále a ani pokuty za takto odloženú splatnosť faktúry.

-         X/Uvedené „Zasielateľské podmienky“ sú záväzné pre každého obchodného partnera spoločnosti INTERLOG, s.r.o.. a dopĺňajú objednávku zasielateľa dopravcovi v prípade, ak to objednávka nerieši inak.

-         Y/Vstupom do obchodného vzťahu ich akceptuje každý obchodný partner spoločnosti INTERLOG, s.r.o. a podmienky sú nadradené iným predpisom i nad ich rámec, pokiaľ nie sú v priamo v rozpore s platnými zákonmi, potom je neplatné len to konkrétne rozporné ustanovenie.

 

 

V Krupine, dňa 01.01.2010

 

 

Za  INTERLOG, s.r.o.

 

Bc. Miroslav Ižák, v.r. a Michal Krchňavý v.r., konatelia

 

Všeobecné podmienky(zasielateľské podmienky) sú uvedené a prístupné na stránke www. Interlog.sk

Uvedený kontakt  a odkaz je uvedený na každej objednávke INTERLOG s.r.o.